Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

Deelgemeente Feijenoord

Om de overlast van probleem jongeren in de deelgemeente Feijenoord in Rotterdam aan te pakken kende de deelgemeente een overleg ôgroepsaanpakö in de diverse wijken. Het Gele Viaduct werd benaderd om meer resultaat uit deze overleggen te halen.

Dit project is in twee fasen voorgesteld, de voorbereidingsfase waarin de mogelijkheden voor meer resultaat zijn onderzocht, en de uitvoeringsfase waarbij het advies concreet is ge´mplementeerd, en het proces van samenwerken is begeleid.

De activiteiten tijdens de voorbereidingsfase waren:

 • Het plan van aanpak toetsen bij de betrokken partijen, in zes gebieden met circa vijf kernpartijen en per gebied enige andere partijen;
 • Het inventariseren en analyseren van het draagvlak bij partijen, van de diverse rollen en verwachtingen van en naar elkaar, welke randvoorwaarden er zijn, welk tijdspad haalbaar is, en andere zaken die in het verlengde hiervan door partijen naar voren worden gebracht;
 • Per gebied aan opdrachtgever aangeven in welke vorm, samenstelling, frequentie enzovoort het aangescherpte groepsaanpak overleg leidt tot meer efficiŰntie gericht op meer resultaten en betere mogelijkheden tot evaluatie. Tevens het moment van starten aangeven;
 • Het voorbereiden van het moment om in aangescherpte vorm van start te gaan.

Activiteiten tijdens de uitvoeringsfase:

 • In zes gebieden het groepsaanpak overleg -zoals voorbereid- begeleiden tot de aangescherpte versie;
 • Stroomschemaĺs, evaluatiemethode, informatie-uitwisseling, resultaatregistratie, enzovoort mede vormgeven;
 • Voortgang, resultaten en knelpunten terugkoppelen naar de stuurgroep;
 • Verslagleggen van bereikte resultaten en aanbevelingen ten behoeve van de continu´teit.

De resultaten die voortkwamen uit de voorbereidingsfase:

 • Voorstel hoe het aangescherpt groepsaanpak-overleg vorm te geven;
 • Per gebied een inschatting van de haalbaarheid.

De resultaten die voortkwamen uit de uitvoeringsfase:

 • Per gebied een ge´nstalleerd groepsaanpak-overleg, dat gewend is om in samenwerking problemen met jongeren te signaleren, te analyseren en op te lossen. Hierbij is een vertrouwensband tussen de deelnemers opgebouwd en een uitgebreid scala van reacties op jongerenoverlast in de praktijk gebracht naar tevredenheid van de samenwerkende partners.
 • Een overdracht naar een ambtenaar van deelgemeente Feijenoord onder andere met een eindverslag met bereikte resultaten en aanbevelingen ten behoeve van de continu´teit.